Az ócsai baptista gyülekezet „fogantatása” egy budapesti városszéli csárdában, ún. Tüske csárdában történt, 1887 tavaszán. Ide tértek be kicsit megpihenni az Ócsáról Budapesten piacozó asszonyok.

Ócsai Baptista Gyülekezet - 1913

Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egy 22 év körüli ember – egyszerű lajbis parasztfiú, akit Udvarnoki Andrásnak hívtak – előállt és a csárda közönségének ámulatára, magával ragadó isteni erővel Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről és a megtérés szükségességéről kezdett beszélni. Néhány ócsai asszonyra úgy hatottak szavai mintha egyenesen Isten szólt volna hozzájuk. Három asszony még abban az évben augusztus 22-én be is merítkezett.

Újabb megtérőre évekig kellett várni, de nyolc év alatt már 50-60 tagú volt a gyülekezet.

A Kiss Ernő utca 14. szám alatt lévő imaházunk 1897-ben épült. Azóta többszöri bővítés által nyerte el jelenlegi formáját és méretét.

A századfordulóra misszióterületből támaszponttá vált, az igehirdetéseket rendszeresen százas létszámú tömeg hallgatta. 1902–ben pedig Ócsára meghívták az első helyi prédikátort Szabó András személyében. 

Ettől kezdve olyan gyorsan fejlődött a gyülekezet, amire Európa-szerte alig találunk példát.
Az evangéliumi szemléletű, egyéni döntésre épülő protestáns, bibliás szemlélet iránt fogadás volt tapasztalható.
Az érdeklődők és szimpatizánsok többszörösen meghaladták a taglétszámot. Mivel a gyülekezetbe jutást szűrték, a megfelelő morális életmódot pedig komolyan megkövetelték, bejutni a gyülekezetbe egyáltalán nem volt egyszerű. Ez ellentétben áll a baptisták feltételezett „tagtoborzásával”.

A XX. Század első évtizedeiben három olyan történelmi 

jelentőségű eseményt ismertünk föl, ami nemcsak belmissziós jellegű, hanem hatása volt a szélesebb magyar társadalom helyi és országos körülményeire.

Ócsai Baptista Gyülekezet - 2012

1) Az 1905-ös miniszteri rendelet a baptisták állami elismeréséről, az úgynevezett „ócsai hitvallás” alapján mondta ki az akkori „darabont kormány” vallás és közoktatási minisztere, Lukács György.

2) Az egyházi iskolák elutasító magatartása a baptista szülők gyermekeivel szemben arra ösztönözte a gyülekezetet, hogy felekezeti elemi iskolát szervezzenek.. Az iskola mindössze egyetlen tanéven át működött (1905-1906). 70-80 gyermek látogatta, más vallásúak is.

3) Joó Ferenc és neje (Málics Rozália) helyi lakosok 1912-ben egy kisebb birtok adományozásával árvaház alapítását kezdeményezték. Különösen az 1914-es világháború kitörése után vált szükségessé az árvák gondozása. Akkor az intézmény Ócsáról már Budára költözött és az akkori Joó Ferenc féle birtok az árvaház éléskamrája lett.

Az ócsai gyülekezet a világháborús megtorpanás után a huszas években ismét fellendült, és újra megközelítette a százas taglétszámot, ami több prédikátor szolgálati ideje alatt a második világháború végéig ezen a szinten stabilizálódott.”

 A II. világháború sokirányú problémát és megpróbáltatást jelentett a gyülekezetnek is. A gyülekezet tagjai közül 12-en vonultak be hosszabb-rövidebb időre, katonai szolgálatra. Az ő hiányuk erősen éreztette hatását nemcsak a családokban, hanem a gyülekezetben is. Tresánszki Vilmos lelkipásztor nagy gondot fordított a gyülekezet belső életének a rendezett és jól szervezett működésére és fejlődésére. Felvirágzott az ének zene szolgálat és a vasárnapi iskola és ifjúsági munka is jó rendben működött.

Az 1950-es évektől kezdődően és az 1960-as években lelki fellendülés jellemezte a gyülekezetet Hetényi Pál és Kovács Géza lelkipásztorok munkája nyomán.

Az 1970-es évek gyümölcse az imaház bővítés átalakítás elvégzése melyben, példaértékű munkát vállalt az akkori lelkipásztor Fodor János. Eközben a lelki munkában is állhatatosan helyt állt.

Az 1980-as évektől a lendületes misszió jellemezte a gyülekezetet László Imre lelkipásztor vezetésével egészen a 90-es évek közepéig, amikor történt némi megtorpanás. 1990 évtől napjainkig Erdélyből 85 személy települt át, akik gyülekezetünkhöz csatlakoztak. 1995-től tizenkét éven keresztül évente egyszer sátortemplom felállításával evangelizáltunk az emberek felé.

Az ezredforduló a gyülekezet életében is változást hozott. Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor kezdte meg szolgálatát, melyet 2012 márciusáig végzett. Ez idő alatt 38 bemerítkezővel gyarapodott gyülekezetünk. Az ifjúság rend szerint elkísérte és támogatta vendégszolgálatait. 2006-tól Nemeshegyi testvér kezdeményezésére tartunk évenként pedagógus napot, melyre városunk pedagógusait hívjuk. Ez idő alatt került sor imatermünk és az előtér bővítésére.

A gyülekezet jelenlegi lelkipásztora, Horváth Zsolt, aki 2013. március óta végez szolgálatot. 2015-ben a gyülekezetnek 160 felnőtt tagja van, és több mint száz gyermek és családtag tartozik a közösséghez.

 

A gyülekezet lelki pásztorai voltak:

Szabó András (1902-1908)
Joó Ferenc (1910–1913)
Búzi Károly (1913–1915)
Kalocsa Lajos (1922-1923)
Mészáros Sándor (1924–1926)
Dr. Tresánszki Vilmos (1934-1949)
Ruszcsák György (1949-1950)
Dajka József (1951-1954)
Hetényi Pál (1954–1961)
Kovács Géza (1961–1964)
Háló Gyula (1964–1971)
Fodor János (1971–1986)
László Imre (1986–1993)
Kiss Tibor (1994–1997)
Nemeshegyi Zoltán (2000-2012)

Baptista hitvallásunk alapján, nem kereszteljük meg a gyülekezetben született csecsemőket, születésük után, csak saját kérésükre döntésképességük idején. Azonban igyekszünk már kicsi gyermekkorban megtanítani velük azt, amit Istenről, Jézus Krisztusról, a Bibliáról, a gyülekezetről tudni kell.

A tanítás természetesen nem az iskolában megszokott szigor mellett folyik, de kellő tisztelettel egymás, a tanító, az Ige és Isten iránt. Jelenleg 4 csoportban folyik munka minden vasárnap reggel kilenctől tízig. A legkisebbek a Mózes csoportban, játékos eszközökkel, tanulnak. A nagyobbak Dávid, Sámuel és Elizeus csoportban folytatják a tanulást. A csoportok létszáma változó, legtöbben a Sámuel csoportban vannak, de a többi csoport létszáma is folyton növekszik. A tanítást olyan fiatalok, középkorúak, és idősebb testvérek végzik, akik a gyülekezeten kívüli életben is gyerekekkel foglalkoznak, de mindenképp elhivatottak, hogy feléjük szolgáljanak. Az Ige és az igeolvasás szeretete, az egymásra odafigyelés mind olyan dolgok, amit gyermekkorban lehet a legjobban megtanítani egy kisgyermeknek. Később csak tompítani vagy javítani lehet rajta, de radikálisan megváltoztatni csak nagyon nehezen. Ennek fényében minden csoport vezetői a korosztálynak legmegfelelőbb módszereket alkalmazzák a gyerekek tanításában.

A hónaponként tartott kézműves foglalkozás is meghatározó esemény a gyerekek –és persze a tanítók- számára is. Bibliakörös gyermekeink több alkalommal adnak számot a gyülekezet előtt az általuk tanultakról. Rend szerint karácsonykor, az évzáró alkalmával, anyák napján, de bizonyos rendszerességgel vasárnapi istentiszteleteken is. Az évzárót már hosszú ideje a szabadban tartjuk, melyre a tanítási év végeztével, június közepén kerül sor. Ilyenkor mindenki megkapja –jegy helyett- az év közbeni teljesítmény függvényében a jól megérdemelt apró jutalmait. Aakadályversenyzünk, énekelünk, főzünk, közösen étkezünk, tehát méltóképpen zárjuk le az évet. A gyerekmunka fontosságát talán sokan fel sem mérik, de fontos és hangsúlyos szolgálat. Igényeljük a testvérek imatámogatását, mind tanítók, mind gyermekek, mind szülok egyaránt.

Az Ócsai Baptista Gyülekezet énekkarát 1897-ben alapították. Az énekkar jelenlegi karnagyai: Denkéné Vígh Melinda és Fazakas Gyula. 
Az énekkar énekelni szerető emberek csoportja, ahol az éneklés szeretete nemzedékről nemzedékre száll. Így a régebbi tagok együtt énekelnek a fiatalabbakkal. 
Az énekkarnak jelenleg 35 tagja van. Legfontosabb szolgálatunk, hogy a vasárnap délelőtti, délutáni istentiszteleteken éneklünk. Énekeink szövegeivel, dallamával szeretnénk az aktuális igei üzenetet megerősíteni: hálát adni Istennek, vagy éppen bűnbánatra, megtérésre, szolgálatra hívni a hallgatóságot. 
A vasárnapi szolgálatokra a hetente megtartott pénteki énekórákon készülünk fel. Amellett, hogy különböző kórusműveket igyekszünk a lehető legjobban megtanulni, és tehetségünk legjavát nyújtva előadni, leghangsúlyosabb, hogy lélekben is átérezzük, őszintén fontosnak tartsuk azt, amiről az énekek szövegei beszélnek: az élő Isten szabadításáról! 
Szívesen vállaljuk, ha az imaház falain kívül is lehetőségünk nyílik a szolgálatra. 
Rendszeresen éneklünk Ócsa város ünnepélyein, rendezvényein, más keresztyén 
felekezetek templomaiban, kórusaival, vagy az országban lévő és határon túli magyar baptista gyülekezetekben. 
Az énekkar célját egy mondatban így fogalmazhatnánk meg: 
Az élő Isten szabadításáról szóló örömhír továbbadása!

Ifjúságunk évek, évtizedek óta működő egysége gyülekezetünknek, melynek jelenleg közel 20 tagja van. Mint minden közösségnek, így a mi ifinknek is van egy alapvető jellemzője, hogy egy közös érdek köt bennünket össze. Ez nem más, mint Jézus Krisztus. Különbözőségeink ellenére Biblia tanulmányozás során, közös szolgálatok idején, közösségi programok alkalmával mégis tudunk egyek lenni, mert életünknek ugyanaz az alapja.
Heti rendszerességgel tartunk ifjúsági alkalmat, mely nagyon jó lehetőség, hogy egymással és Istennel is szorosabb kapcsolatot építsünk ki. Időnként nagyobb, időnként kisebb létszámban vagyunk együtt; mégis hisszük és tudjuk, hogy akárhányan is vagyunk jelen, az Úr közöttünk van. Kapcsolatépítés, ápolás érdekében járunk túrázni, sportolni, gyakran tartunk filmklubokat.
Havonta teszünk látogatást a Szenvedélybetegek Otthonába, ahol elmondhatjuk bizonyságainkat, és énekeinken keresztül is bemutathatjuk Isten hatalmas szeretetét.
Hiszem, hogy Isten nem arra hívott el, hogy egyedül járjuk és éljük meg hívő életünket. Fontos, hogy kapcsolatot ápoljunk testvéreinkkel, és tagjai legyünk akár egy gyülekezeten belül működő kisebb, szorosabb kötelékekkel átszőtt csoportnak.
Bizakodunk abban, hogy egyre több fiatal talál otthonra kis közösségünkben és ránk is igaz lesz az, ami az első gyülekezetre:

„…Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
Apostolok cselekedetei 2,47b

Postacím

Ócsai Baptista Gyülekezet

2364 Ócsa
Kiss Ernő utca 14.

 

Támogatás

Megközelíthetőség

{google_map}Ócsa, Kiss Ernő utca 14|version:classic|width:265|height:200|show_info:no{/google_map}

Volán busz: http://www.menetrendek.hu
MÁV: http://www.elvira.hu

Email

Horváth Zsolt (lelkipásztor):
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Németh Zsolt (diakónus, gyülekezetvezető):
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ifjúsági vezetők:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webmaster:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszámok

Horváth Zsolt (lelkipásztor):
+36/20-886-0127

Németh Zsolt (diakónus, gyülekezetvezető):
+36/20-886-0307